Banner_Agobiznis_1000x150-2021

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

repka_ekonomika_5_2021Vývoj ekonomickej efektívnosti pestovania repky olejnej v  podmienkach SR


Repka olejná má významné postavenie medzi olejninami. Zberová plocha repky olejnej v roku 2019 medziročne klesla o 5 % a dosahovala 147 021 ha. Pre olejniny nepriaznivé klimatické podmienky ovplyvnili v roku 2019 jej úrodu, ktorá medziročne klesla o 9 %.

 

Pri analýze ekonomickej efektívnosti pestovania repky olejnej sme vychádzali z údajov vybraného súboru poľnohospodárskych podnikov NPPC - Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Tieto informácie ústav dlhodobo sleduje a spracováva jednotným metodickým postupom, ktorý sa v prípade účtovných zmien aktualizuje. Ekonomika pestovania repky olejnej bola v predkladanej analýze hodnotená za roky 2015, 2018 a 2019. Výsledné informácie majú vzhľadom na to, že ide o vybraný súbor poľnohospodárskych podnikov orientačný charakter. Súbor neobsahuje informácie od samostatne hospodáriacich roľníkov – fyzických osôb.

Náklady a úrody

Celkové náklady na 1 ha repky olejnej v roku 2019 medziročne vzrástli o 18 % a dosahovali vo vybranej vzorke podnikov 1 285,19 €, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavovalo nárast o 11 %. V porovnaní s rokom 2015 bol zaznamenaný rast nákladov u takmer všetkých nákladových položiek. Celkový rast priamych nákladov, ktoré boli v porovnaní s rokom 2015 spolu vyššie o 13 %, bol ovplyvnený najmä respondentmi uvedeným zvýšením mzdových a sociálnych nákladov spolu, a to z 21 €/ha na 58 €/ha. Výrazný rast nákladov na hektár repky olejnej bol v porovnaní s rokom 2015 zaznamenaný aj u agrochemických služieb (59 %). Ostatné priame náklady a služby, v ktorých sú zahrnuté pohonné látky, spotreba energie, opravy, dane, nájomné, poistenie, odpisy, poradenské služby a iné priame náklady sa respondentom vybraného súboru v porovnaní s rokom 2015 zvýšili spolu až o 82 %. Miernejší rast nákladov bol v porovnaní s rokom 2015 zaznamenaný pri chemických ochranných prostriedkoch (1 %), pomocných činnostiach (6 %) a réžii spolu (4 %). Klesli iba náklady na hnojivá (5 %) a ostatný priamy materiál (28 %). V porovnaní s rokom 2018 priame materiálové náklady spolu v roku 2019 vzrástli o 17 %, čo bolo ovplyvnené najmä medziročným rastom nákladov na osivá (40 %) a ostatný priamy materiál (35 %). Medziročný rast nákladov na repku olejnú bol zaznamenaný takmer u všetkých nákladových položiek okrem nákladov na pomocné činnosti (traktorové práce, kombajnové práce, práce ostatných samohybných strojov a iné), ktoré respondentom medziročne klesli o 18 %. Štruktúru celkových nákladov na 1 hektár repky olejnej v roku 2019 prezentuje tabuľka č.1.

Napriek vyšším vynaloženým hektárovým nákladom na repku olejnú, jej úroda v roku 2019 respondentom medziročne klesla o 0,11 tony z hektára (3 %). Dobrá úroda z roku 2018 sa vplyvom nepriaznivého počasia v ostatnom hodnotenom roku neopakovala. Nižšia úroda repky v roku 2019 nepriaznivo vplývala na jednotkové náklady, ktoré sa medziročne zvýšili až o 20 %.V porovnaní s rokom 2015 mali respondenti v ostatnom hodnotenom roku úrodu repkového semena vyššiu o 18 %. Náklady na 1 tonu repkového semena v ostatnom hodnotenom roku v porovnaní s rokom 2015 pestovateľom repky v hodnotenom súbore podnikov klesli o 6 %. Najdrahšie z hodnotených rokov sa vyrábala repka olejná v roku 2015, kedy výroba 1 tony repkového semena respondentov stála 414 €. Najnižšie jednotkové náklady na repku olejnú boli v najúrodnejšom roku (2018), kedy respondenti vyrobili 1 tonu repkového semena za 326 €. V roku 2019 respondenti vyrábali tonu repkového semena za 391 €. Vývoj úrody, nákladov, zisku a rentability repky olejnej v hodnotenom období prezentuje tabuľka č.2.


Ing. Anna Trubačová

NPPC - VÚEPP Bratislava

Celý článok si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 05/2021 na s. 14-16.

Časopis AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.


Tabuľka č. 1.: Náklady na 1 ha repky olejnej v rokoch 2015, 2018 a 2019

(v €/ha)

tabulky_repka_1

Prameň: NPPC-VÚEPP - Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2015, 2018 a 2019

 

Tabuľka č. 2: Vývoj nákladov, zisku a rentability repky olejnej v  časovom rade 2015, 2018 a 2019 vo vybranom súbore podnikov

tabulky_repka_2

Prameň: Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2015, 2018 a 2019, vlastné prepočtyNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

Interagros

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-1

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-2