logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

trhy a ceny analýzy kurzy.cz

makNová legislatíva pre ekologické poľnohospodárstvo

Ing. Emília Mäsiarová

Ekologické poľnohospodárstvo v EÚ čakajú nové pravidlá, ktoré by mali zaistiť, že potraviny s predponou „bio“ budú skutočne kvalitné a overené.

Vzhľadom na legislatívu EÚ, ktorá je stále v platnosti, bola inovácia v nariadeniach o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov nielen vhodná, ale aj nevyhnutná pre ďalší rozvoj ekologického poľnohospodárstva v EÚ. Súčasné pravidlá týkajúce sa ekologickej výroby sú v rámci celej EÚ nerovnomerné, pretože zahŕňajú širokú škálu rôznych postupov a výnimiek, čím neposkytujú dostatočnú istotu a bezpečnosť tomuto veľmi dôležitému odvetviu európskeho poľnohospodárstva. Okrem toho zásada rovnocennosti uplatňovaná na dovážané biopotraviny vytvorila situáciu, v ktorej sa rôzne normy uplatňovali na rôznych výrobcov z tej istej krajiny. Preto bol potrebný nový legislatívny rámec, aby sa rýchlo rastúce odvetvie vybavilo jasnými a stabilnými pravidlami a aby sa ekologickým výrobcom umožnila spravodlivá hospodárska súťaž nezávisle od toho, či vyrábajú v EÚ alebo v tretej krajine. Navyše vďaka novým pravidlám sa spotrebitelia, ktorí kupujú výrobok s logom EÚ v oblasti ekologického poľnohospodárstva, môžu uistiť, že budú mať rovnakú kvalitu v celej EÚ.

Nariadenie EÚ o ekologickom poľnohospodárstve má veľký vplyv na ekologických poľnohospodárov, spracovateľov, obchodníkov, maloobchodníkov, certifikátorov, výskumných pracovníkov a spotrebiteľov. Nové nariadenie EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo bolo prijaté Európskym parlamentom a Radou EÚ dňa 30. mája 2018. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 sa začne uplatňovať od 1. januára 2021. Prijatý text predstavuje „základný zákon“. To znamená, že mnohé detaily textu sa ešte musia vypracovať. K tomu dôjde v nasledujúcich dvoch rokoch prostredníctvom iných právnych aktov nazývaných „delegované akty“ a „vykonávacie akty“. Výrobcovia, prevádzkovatelia a obchodní partneri majú ešte rok a pol na prispôsobenie sa novému legislatívnemu rámcu, ktorý je určený aj na ochranu záujmov európskych spotrebiteľov.

Kontroly a certifikácia

Nové nariadenie EÚ podporí rozšírenie podielu výrobkov označených ako ekologické vďaka zavedeniu novej certifikačnej skupiny pre certifikačné systémy (určitý počet malých poľnohospodárov môže byť organizovaný a certifikovaný ako jeden subjekt). Dnes je skupinová certifikácia povolená len v rozvojových krajinách. Po novom to bude povolené všade vo svete vrátane EÚ. Skupinová certifikácia znamená, že určitý počet malých poľnohospodárov sa môže organizovať a certifikovať ako jeden subjekt. Jedno osvedčenie sa bude vzťahovať na všetkých poľnohospodárov, ktorí nemôžu predávať svoje certifikované produkty inak ako prostredníctvom samotnej skupiny. Stanovujú sa osobitné kritéria, ktoré definujú, ktoré kategórie poľnohospodárov sa môžu pripojiť k skupine.

Prevádzkovatelia, ktorí predávajú len balené ekologické výrobky, nebudú potrebovať certifikáciu, ale budú podliehať kontrolám podľa právnych predpisov o všeobecných úradných kontrolách. Okrem toho sa členské štáty môžu rozhodnúť, že oslobodia od povinnosti vlastniť certifikát poľnohospodárov, ktorí predávajú nebalené ekologické produkty priamo konečnému spotrebiteľovi, pričom predaje nepresahujú 5 000 kg za rok a ročný obrat v súvislosti s nebalenými ekologickými produktmi nepresahuje 20 000 € ročne.

Import

Nové nariadenie prináša so sebou spravodlivejšiu hospodársku súťaž medzi výrobkami EÚ a dovozom. V novom nariadení budú existovať dva systémy na dovoz ekologických výrobkov z krajín mimo EÚ:

  • systém súladu: ak neexistuje obchodná dohoda, Komisia vytvorí zoznam uznaných kontrolných orgánov, ktoré budú oprávnené vykonávať kontroly a certifikáciu v tretích krajinách. Nariadenie EÚ sa bude uplatňovať identicky v rámci EÚ a mimo EÚ, to znamená, že tieto orgány budú musieť pri rozhodovaní o tom či je výrobok, ktorý sa má vyvážať na trh EÚ ekologický alebo nie dodržiavať pravidlá výroby a kontroly EÚ.

V súčasnosti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave pripravuje nový zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v súlade s novým nariadením EÚ, ktorý nahradí aktuálne platný zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a bude účinný od 1. januára 2021.

Ing. Emília Mäsiarová,

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Celý článok si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 08/2019 na s. 14-15.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov