logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér NAJ Agromanažér 2019: Predstavenie nominovaných

NAJ Agromanažér 2019: Predstavenie nominovaných

Predstavujeme Vám kandidátov nominovaných v súťaži NAJ Agromanažér roku 2019.

Hlasujte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny.

 

mojmir-hasko

Ing. Mojmír Haško

predseda predstavenstva PD Badín

„Muž so zmyslom pre spoluprácu“

Mojmír Haško patrí k agromanažérom, ktorí stavajú svoju podnikateľskú stratégiu na vytrvalom plnení dlhodo­bej vízie jasne stanovených cieľov. V tomto ťažení mu pomáhajú jeho charakteristické silné črty, ku ktorým patrí vytrvalosť a cieľavedomosť. V manažmente uplatňuje cestu spoliehania sa na už overené stratégie, ktoré fungujú v iných podnikoch, no nechýba mu zdravá flexibilita tieto stratégie upravovať tak, aby fungovali i v miestnych podmienkach badínskeho družstva. Vo svojej práci sa snaží sústrediť svoju pozornosť skôr na menší počet vý­robných aktivít, no k ich realizácii pristupuje s čo najvyššou možnou zodpovednosťou a profesionalitou. Snaží sa byť originálny i pri manažmente rizík.

Napríklad riziko výpadkov príjmov nerieši formou širokej diverzifikácie výroby, ale usiluje sa skôr diverzifikovať dostupnosť odberateľov produkcie družstva. „Najväčšou devízou lídra podniku je však predovšetkým jeho presvedčenie o benefitoch, ktoré prináša vzájomná spolupráca bez ohľadu na to, či ide o spoluprácu medzi manažmentom a zamestnancami v podniku alebo spoluprácu ľudí z fachu či už na národnej alebo dokonca i medzinárodnej úrovni.

Nie je preto prekvapením, že PD Badín je dlhoročným členom Odbytového družstva Sever a tiež, že M. Haško je aj aktívnym členom predstavenstva SPPK, ktoré lobuje za záujmy poľnohospodárov nielen v národnom, ale i v medzinárodnom meradle. Úspešná spolupráca pritom pramení aj z pokory a ocenenia práce ostatných ľudí, čo svojimi slovami potvrdzuje i tento poľnohospodár. „Môžem sa snažiť byť naj agromanažérom, no pravdou je, že bez usilovnej práce ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť, by som sám nedosiahol úspech“, priznáva líder podniku, pričom súčasne vyzdvihuje prácu celého tímu ľudí, ktorí s ním spolu­pracujú.

 

 

jan-jelen

Ing. Ján Jelen

SHR, Nová Dedina

„Farmár, ktorý stavil na rýchlosť a technologickú disciplínu“

Tajomstvo úspechu agropodnikania SHR Jána Jelena nepochybne pozostáva z mnohých faktorov a detailov, z kto­rých však jednoznačne najviac vyčnievajú „parametre“ ako rýchlosť a disciplína. „Ak chcete byť úspešný v rast­linnej výrobe, musíte od seba a ľudí vyžadovať technologickú disciplínu“, zdôrazňuje farmár. To si zase vyžadu­je disponovať vlastnosťami, akými sú dôslednosť a flexibilita.

Základom technologickej disciplíny pri trhových plodinách je totiž urobiť všetky agrárne postupy a opatrenia včas a precízne. Rýchlosť v realizácii potrebných agrotechnických opatrení hrá v stratégii hospodárenia tohto farmára prím. To je i hlavný dôvod, prečo J. Jelen disponuje na prvý pohľad vzhľadom na obhospodarovanú výmeru pretechnizovaným strojovým parkom vybave­ným špičkovými technológiami. Vie totiž, že keď chce dopestovať kvalitný produkt pri objeme, ktorý mu zabezpečí rentabilitu, musí robiť všetko presne a v optimálnom čase. Meškanie stojí peniaze, silný strojový park je pre tohto farmára nástrojom ako všetko potrebné spraviť včas a zodpovedne.

Ďalšou silnou črtou tohto agromanažéra je jeho orientácia na výsledky. To sa netýka len ekonomiky produkcie, ale i samotného procesu výroby. Základnou stratégiou je intenzifikácia výroby, čo znamená nešetriť ani na vstupoch. „Mám vysoké náklady, preto potrebujem dosahovať aj vysoké tržby“, ozrejmuje J. Jelen ďalšiu motiváciu toho, prečo považuje za nevyhnutné pristupovať k manažmentu pestovania s čo najväčšou precíznosťou. Odmenou sú mu za to vysoké úrody plodín, ktoré tohto farmára každoročne katapultujú na vrcholové priečky v rebríčkoch viacerých pestovaných plodín v našej súťaži NAJ Naše pole. Je to jasný dôkaz toho, že tento roľník má svoju výrobu nastavenú naozaj na top úrovni.

 

 

frantisek-szaxon

František Szaxon

SHR, Zatín

„Rozvážny vytrvalec, ktorého poháňa rodinná súdržnosť“

František Szaxon má úplne jasno v tom, ktoré jeho osobnostné črty ho vyformovali z malého hospodára na veľké­ho farmára. Je to vytrvalosť a rozvaha. „Svojej vytrvalosti a rodine vďačím za to, že som si už v mladosti dokázal vypestovať vysoké pracovné nasadenie, ktoré ma vždy posúva vpred“, hovorí farmár hospodáriaci na pôdach po­vodia často nevyspytateľnej Latorice na juhu východného Slovenska.

Ako dodáva, jeho podnikateľský štart bol naozaj časovo náročný. „Narodili sa nám traja chlapci v priebehu štyroch rokov, popri spoločnej výchove s man­želkou sme robili na 42 ároch rýchlenú zeleninu a k tomu všetkému som ešte chodil do práce na miestne PD“, opisuje farmár. Táto kombinácia povinností a záujmov v jednom mu však dodala toľko potrebnú flexibilitu a dy­namiku, nevyhnutnú pre ďalší rozvoj podnikania. Vytrvalosť farmára posúvala vpred, rozvaha zas bola vlastnosť, ktorá mu pomáhala vytvoriť funkčný podnikateľský koncept prinášajúci do podnikania stabilitu. „Nerobím rýchle rozhodnutia. Snažím sa k podnikaniu pristupovať strategicky“, vysvetľuje F. Szaxon.

Za kľúč k úspechu považujeFrantišek Szaxon skutočnosť, že celá jeho rodina drží pokope a všetci majú spoločný cieľ. „Sme úspešní lebo sme rodina. Rodina, SHR, Zatín ktorá ťahá za jeden povraz“, prezrádza manžel a otec, ktorého manželka a 4 deti sa svorne podieľajú tvrdou prá­cou na úspechu rodinnej firmy, pričom aktuálne už farmár odovzdal svojim deťom veľa právomocí spätých s chodom celej farmy.

 

 

viera-glasnakova

Ing. Viera Glasnáková

hlavná zootechnička, RDP Most pri Bratislave

„Zodpovedná manažérka pracujúca na plný plyn“

Riadiť úspešne živočíšnu výrobu v súčasných ekonomických podmienkach si vyžaduje výnimočného manažéra s obrovským zmyslom pre zodpovednosť, manažéra, ktorý sa drží svojich zásad a človeka, ktorý je ochotný v kaž­dom momente pracovať na plný plyn. To sú presne črty, ktorými disponuje Viera Glasnáková.

„V živočíšnej výrobe je potrebné robiť nie na 100 %, ale minimálne na 102 %, pretože ak čo len na jeden deň poľavíte, hneď sa to môže v chove prejaviť“, poukazuje Viera Glasnáková na dôležitosť veľkého pracovného nasadenia v odvetví, v ktorom dnes chovy realizované v Moste pri Bratislave právom patria medzi slovenskú špičku či už ide o segment výroby mlieka alebo mäsový dobytok. Ako manažérka dodáva, vždy pracuje s pocitom, že robí na svojom vlastnom, a to napriek tomu, že v skutočnosti v agropodniku vlastní len minoritný podiel.

Ďalšou jej silnou črtou je zásadovosť. Porušovanie pravidiel a postupov, ktoré manažérka za roky svojej praxe zaviedla a ktoré fungujú, je skrátka ne­prípustné. Súčasne je však otvorená novým myšlienkam ako aj názorom zamestnancov, pričom práve vzájomný rešpekt všetkých ľudí zainteresovaných do práce pomáha celému podniku napredovať. Je presvedčená, že živočíš­na výroba, napriek tomu, že je v súčasnosti ekonomicky ťažko skúšaná, neoddeliteľne patrí k rastlinnej výrobe na každej farme. „Kľúčom k úspechu je snaha o diverzifikáciu zárobku“, načrtáva agromanažérka stratégiu ako čeliť všeobecne nepriaznivej cenovej politike v živočíšnej výrobe na Slovensku.

 

 

peter-celiga

Ing. Peter Čeliga

predseda PD Malženice

„Predseda, ktorý sa zameral na silu synergie ľudí“

Peter Čeliga s určitosťou patrí k tým agromanažérom, ktorí sa nechcú na poľnohospodárstve viezť (a teda z neho len profitovať), ale ktorí ho chcú viesť (teda byť jeho lídrami). Viesť podnik v ponímaní tohto lídra znamená, že s podnikom doslova vstáva i zaspáva, premýšľa nad jeho fungovaním aj v čase, keď sa v ňom fyzicky nenachádza. S vedúcou pozíciou potom prichádza aj väčšia zodpovednosť. Práve zodpovedný prístup k práci ako aj k vedeniu podniku sú hlavnými ingredienciami úspešného manažmentu tohto muža.

Jeho zodpovedný manažérsky prístup k práci badať hneď v niekoľkých rovinách: V rovine výrobného zamerania firmy, v rovine zabezpečovania stability cash flow ako aj v rovine organizácie práce ľudí a ich vzájomnej kooperácie. Napríklad podnik pod jeho vedením sa sústredí na realizáciu viacerých komodít ako v rastlinnej, tak i živočíšnej výrobe, čím diverzifikuje svoj príjem a strategicky časuje cash flow.

Predseda taktiež veľa úsilia vkladá do tmelenia a organizácie celého výrobného tímu ľudí podniku tak, aby dokázal čo najviac využiť synergiu vzájomnej spolupráce. Súčasne si ctí hodnoty ako ľudskosť a rešpektovanie druhého a práve na týchto základoch stavia svoj úspech v oblasti umenia viesť ľudí. Podnik si pritom ctí prácu aj bývalých zamestnancov, ktorí sú už na dôchodku, keď má popri súčasných zamest­nancoch pripravený sociálny program v podobe potravinových balíčkov aj pre nich.

 

 

jozef-kondela

Ing. Jozef Kondela

predseda Agrovex Novoť, družstvo

„Líder úzko spätý s vidiekom“

„S klobúkom v ruke prejdeš celý svet“, tak znie základné životné krédo, ktorým sa riadi Jozef Kondela vo svojom osobnom ako aj profesijnom živote. V praxi to znamená za každých okolností a s kýmkoľvek jednať slušne, bez arogancie a s určitou dávkou pokory. Takýto prístup totiž podľa lídra novoťského družstva otvára dvere k spolu­práci a vzájomnej podpore, ktorá je pre poľnohospodárov poskytujúcich svoju produkciu a služby spoločnosti veľ­mi dôležitá.

V pracovnom tíme netlačí v každom prípade na striktné plnenie nariadení, ale snaží sa dávať ľuďom určitú voľnosť, aby sa mohli sami rozhodovať pri riešení prípadných vzniknutých problémov. Sám sa snaží byť pre zamestnancov vzorom a i preto ho len málokedy nájdete v kancelárii, pretože väčšinu dňa trávi s ľuďmi priamo na farme. K jeho silným črtám patrí nepochybne vytrvalosť a konzistentnosť, čo potvrdzuje dlhodobo stabilným výrobným zameraním podniku, ktorý sa snaží neustále zdokonaľovať.

Ako príklad môžeme uviesť 25 ročnú tradí­ciu úspešného fungovania agroturistiky v podniku, čím sa môže veru pochváliť len máloktorá farma Slovenska. Za dôležité považuje vzájomne si pomáhať ako aj vedieť sa podeliť a dopriať iným a je presvedčený o tom, že tento prístup prináša synergické efekty, ktoré posúvajú agropodnik vpred. Výnimočnou črtou tohto agromana­žéra je i jeho neustále sa angažovanie v obci prameniace z presvedčenia, že práve družstvá boli vždy tými, ktoré formovali sociálny život a dianie na vidieku.

„Na dedine je dôležité mať dobré vzťahy“, prízvukuje agromanažér a dodáva, že práve toto je jeden z dôvodov, prečo sa v Novoti darí už štvrťstoročie agroturistike ako aj úspešnému predaju z dvora. Predseda sa dlhé roky angažoval aj v agrárnej samospráve či už ako predseda Oravskej regionál­nej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a jedno funkčné obdobie aj ako podpredseda SPPK. Tiež istý čas zastával post predsedu Slovenského zväzu vidieckej turistiky.

 

 

jozef-karch

MVDr. Jozef Karch

SHR, Sejkov

„Lokálpatriot, ktorého k úspechu doviedla tvrdá práca“

Dokázať sa vypracovať z drobného chovateľa hydiny na úspeš­ného manažéra rodinnej farmy obhospodarujúcej 800 ha pôdy v kombinácii s nepretržitou štvrťstoročnou históriou realizácie živočíšnej výroby, ktorá je na Slovensku dlhé roky ťažko skú­šaná – to chce mať viac než len šťastie. Sú za tým dlhé roky tvrdej práce a zrejme aj odopierania si vygerovaných ziskov pre osobné potešenie, nekompromisne investovaných späť do výroby.

Jozef Karch je nepochybne agromanažérom, ktorý ve­rí v princíp reciprocity, čo de facto znamená riadiť sa krédom: „Daj a bude ti dané“. „Vždy ma poháňala vpred láska k pôde a k zvieratám. Dávam pôde a zvieratám, čo potrebujú a oni sa mi odmeňujú vysokými úrodami, resp. kvalitnou produkciou“, vysvetľuje J. Karch. Kvalita je parameter, ktorému tento far­már prikladá extrémnu dôležitosť. Vidieť to na investíciách do kvalitného strojového parku, ale tiež v systéme jeho práce či už ide o rastlinnú alebo aj živočíšnu výrobu. Dosiahnuť kvalit­nejší produkt znamená síce vyššie počiatočné investície, no J. Karch vie, že táto stratégia sa mu v konečnom dôsledku vždy vyplatí.

Druhý aspekt jeho úspechu spočíva v jeho lokálpat­riotistickom prístupe v podnikaní. Farmár realizuje celú svoju produkciu ŽV na lokálnom trhu a rovnako tak poskytuje služ­by agrotechnikou maximálne v rádiuse 30 km od svojej farmy v Sejkove ležiacej necelých 5 km od ukrajinských hraníc. To má svoj význam napríklad v tom, že ak kombajnistovi v službe za­čne pršať, je okamžite stiahnutý späť na farmu a do hodiny mô­že robiť na inej práci. Takto J. Karch dokáže efektívne využívať silu ľudských zdrojov, ktorej je i v tomto regióne nedostatok. Niet pochýb, že zdravý sedliacky rozum tohto agromanažéra je to, čo vnáša do všetkých aktivít podniku systém, nadväznosť a poriadok.

 

 

igor-jakubicka

Ing. Igor Jakubička

predseda predstavenstva PD DEVIO Nové Sady

„Komplexný manažér veľkého družstva“

Nastúpiť na post lídra jedného z najväčších agropodnikov na Slovensku a navyše nahradiť v tejto pozícii človeka akým je osobnosť v celonárodnom ponímaní poľnohospodárstva Ivan Oravec, to chce guráž. Igor Jakubička ju našiel, no predovšet­kým to bola jeho dlhoročná usilovná práca či už v montérkach ako aj v manažérskom obleku, ktorou sa vypracoval tam, kde dnes je.

Jeho prerod z malého zvedavého chlapca so záujmom
o techniku cez radového zamestnanca vykonávajúceho celú škálu prác v podniku až po predsedu družstva z neho urobili komplexného manažéra, ktorý pri svojich rozhodnutiach mô­že ťažiť s pestrého portfólia zažitých skúseností ako aj vzťahov so zamestnancami, ku ktorým mal vždy blízko. „Naučil som sa načúvať ľuďom okolo seba, vypočuť si druhú stranu, následne vyhodnotiť situáciu a rozhodnúť sa“, hovorí o stratégii svojho zmýšľania pri tvorbe dôležitých rozhodnutí I. Jakubička. Tým, že sa roky podieľal na chode družstva z množstva pozícií, má dokonalý prehľad o fungovaní podniku nielen po stránke ma­nažérskej, ale aj realizačnej.

K ďalším jeho devízam patrí zdravá odvaha skúšať nové ve­ci, keďže vie, že podnik musí neustále napredovať, aby uspel v silnej konkurencii na trhu. Súčasne však plne rešpektuje dl­hodobú filozofiu hodnôt agropodniku, ktorá je postavená na princípoch udržania zamestnanosti ľudí a využívania multipli­kačných efektov realizácie živočíšnej výroby. „Skutočná sila podniku sa nachádza v ľuďoch“, vyjadruje svoje presvedčenie predseda PD DEVIO N. Sady. I. Jakubička sa angažuje v odvetví aj na celoslovenskej úrovni. Je podpredsedom RPPK v Nitre či člen predstavenstva Zväzu pestovateľov cukrovej repy na Slo­vensku a zároveň členom zmiešanej komisie pre cukrovar Po­važský cukor, a. s.

 

 

barnabas-danko

Barnabás Danko

SHR, Širkovce

„Priekopník chovu mäsového dobytka“

Barnabása Danka môžeme smelo označiť ako jedného z priekopníkov chovu mäsového dobytka plemena charolais na Slovensku, keďže z chovom tohto plemena zbiera skúsenosti už viac ako dvadsať rokov. A ak sa aj jeho pracov­ný deň možno javí ako rutina, toto zdanie má ďaleko od pravdy. „Každý večer si otvorím internet a čítam, študu­jem, snažím sa neustále učiť ako byť lepší v tom, čo robím. Chov dojčiacich kráv je špecifický, jediný príjem, ktorý získate, je z teliatka. Musíte sa oň starať najlepšie ako len viete“, hovorí o základe svojho úspechu v chove dojčia­cich kráv.

Práve neustále vzdelávanie sa ako aj zbieranie skúseností zo zahraničia, hlavne od kolegov z Maďarska a Francúzska, kde majú chovy s plemenom charolais na vysokej úrovni ako i jeho zmysel pre precíznosť a detaily z neho robia úspešného chovateľa. Barnabás Danko pritom vo svojej práci čerpá i z umenia načúvať iným ľuďom, hlavne svojim zamestnancom, ktorí sú so stádom v neustálom kontakte. V oblasti modernej techniky a technoló­gií pre RV a ŽV zas nedá dopustiť na rady svojho syna Gabriela, pre ktorého sa obsluha strojov a technológií stali hobby, čo sa následne prejavuje i na efektivite výroby rodinnej farmy.

Tým, že si B. Danko vie z dostupných infor­mácií, ktoré má k dispozícii, vyselektovať podstatné veci zapadajúce do jeho výrobného portfólia ako i výrobných podmienok, dokáže manažovať svoju živočíšnu výrobu efektívne a na vysokej profesijnej úrovni, čo sa potom pre­javuje i na dosiahnutých výsledkoch. Farmárovi nechýba ani zmysel pre experimentovanie, no ako dodáva, nie vždy je na experimenty priestor, keďže peniaze je potrebné prioritne použiť na obnovu strojov či ustajňovacích objektov alebo inde vo výrobe.

 

 

michal-stevcek

Ing. Michal Števček

predseda predstavenstva PPD Výčapy – Opatovce

„Cieľavedomý motivátor dobre komunikujúci svoje vízie“

Silnou stránkou tohto mladého agromanažéra je umenie odkomunikovať svoje vízie i požiadavky tak, že dokáže ľudí okolo seba motivovať k plneniu vytýčených cieľov a stratégií podniku. Svoje komunikačné schopnosti pritom efektívne využíva i pri speňažovaní produkcie plodín, samozrejme, v spolupráci s ďalšími nástrojmi potrebnými k efektívnemu marketingu svojej produkcie, napríklad skladovaním plodín.

Je to líder, ktorý sa snaží neustále pozerať do budúcnosti a deliť sa so spolupracovníkmi o svoje vízie založené na reálnych očakávaniach. Svoje plá­ny chce vždy dotiahnuť do úspešného konca a i preto nie je prekvapením, že jeho silnou črtou je cieľavedomosť, niekedy až s prvkami tvrdošijnosti. „Keď mám pred sebou cieľ, tvrdošijne za ním idem“, opisuje M. Števček jednu zo svojich čŕt, ktorá mu pomáha efektívne manažovať agropodnik hospodáriaci neďaleko Nitry. V dnešnej dobe považuje tieto vlastnosti vyslo­vene za potrebné, keďže slovenský poľnohospodár podľa jeho slov musí sústavne bojovať s úradmi či miestnou samosprávou.

Je si jasne vedomý toho, že úspech družstva nezávisí od jedinca, ale od zohranej spolupráce celého kolektívu. I preto venuje špeciálnu pozornosť práci s ľuďmi, dáva priestor pre sebarealizáciu tým, ktorí chcú pracovať a po­súvať podnik vpred. Navyše tomuto lídrovi nechýba ani dávka zdravej odvahy skúšať nové veci či už v oblasti pes­tovania nových plodín, technológií obrábania pôdy, nových trendoch v sejbe či v ošetrovaní plodín. Síce nie každý experiment je úspešný, no v celkovom sumári práve tieto inovácie na úrovni agropodniku sú živnou pôdou napre­dovania družstva. Navyše M. Števček sa stavia pragmaticky aj k prípadným chybným rozhodnutiam, ktoré nepri­niesli požadovaný efekt. Tie vníma ako lekciu, z ktorej sa treba poučiť a nabudúce sa vzniknutej chybe vyhnúť.

 

Hlasovací formulár nájdete tu.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov