logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu konferencie a mítingy Alternatívne prístupy vlastníkov pôdy pre generovanie pravidelného príjmu z pôdy

podaAlternatívne prístupy vlastníkov pôdy pre generovanie pravidelného príjmu z pôdy

Dva najčastejšie spôsoby generovania príjmu z vlastníctva pôdy sú farmárčenie na vlastnej pôde (1)

a prenájom pôdy od vlastníka farmárovi, ktorý ju obhospodaruje a žne benefity jej obhospodarovania(2). Na Slovensku vlastníci pôdy týmito dvomi spôsobmi v drvivej väčšine generujú svoje príjmy z vlastníctva pôdy. Malá skupina vlastníkov potom môže profitovať na prenájme svojej pôdy napríklad pri inštalácii technológií obnoviteľných zdrojov energie ako sú solárne či veterné elektrárne, čo však už nie sú príjmy, ktoré priamo súvisia s poľnohospodárstvom.

Pozrime sa však i na ďalšie možnosti súvisiace s poľnohospodárstvom, ktoré umožnia vlastníkom pôdy generovať z nej príjem. Ide o akési hybridné systémy medzi aktívnym a pasívnym príjmom z farmárčenia, pri ktorých vlastník pôdy aktívne spolupracuje s miestnymi farmármi, pričom na tejto spolupráci profitujú obidve strany. Na Slovensku sa tieto možnosti prakticky nevyužívajú, no v USA nie sú zase až tak netradičné. Priblížime si bližšie dve alternatívy: Farmárčenie na zákazku a Zdieľanie vyprodukovanej produkcie medzi farmárom a vlastníkom pôdy.

Farmárčenie na zakázku

Pri zákazkovom farmárčení si vlastník pôdy prenajme farmára, aby ten pestoval plodiny na jeho pôde a platí mu stanovenú sadzbu či fixný poplatok. Prenajatí farmári spravidla disponujú vlastnou technikou, ktorá im umožní zvládnuť pestovanie plodiny kompletne od sejby až po zber ako aj logistiku týkajúcu sa predaja komodity. Vlastník pôdy platí 100 % vstupov do výroby vrátane osiva, hnojív, pesticídov a tiež mu prináleží 100 % zisku z predaja. V rokoch vysokých cien komodít a úrod plodín je táto alternatíva pre vlastníkov pôdy vysoko lukratívna, pričom z pohľadu dlhodobého priemeru vlastníci pôdy v USA týmto spôsobom si dokážu zabezpečiť každoročný príjem vo výške 9 až 10 % z ceny pôdy (pri prenájme pôdy v USA je to 3 až 5 % z ceny pôdy). Tento spôsob podnikania je možné robiť aj na prenajatej pôde, tu je však návratnosť znížená o nutnosť platenia nájmu vlastníkovi pôdy.

Veľkou výhodou zákazkového farmárčenia je skutočnosť, že tento systém je pre vlastníka pôdy menej náročný na prácu v porovnaní s tým, ak by bol vlastník sám aj farmárom. Na druhej strane je nevyhnutné, aby vlastník pôdy mal skúsenosti z agrárnej prvovýroby a tiež disponoval s určitým kapitálom, ktorý mu umožní pokryť vstupy do výroby a náklady na prácu zákazkového farmára ako aj možné výpadky profitu v prípade menej úrodnostných rokov či rokov s nižšími realizačnými cenami produkcie.

Zdieľanie vyprodukovanej produkcie

Pri tomto spôsobe vlastník pôdy spolupracuje s poľnohospodárom. Vlastník poskytne svoju pôdu, zatiaľ čo farmár poskytne svoju strojovú techniku a pracovnú silu pre zabezpečenie výroby. Následne sa dohodnú na tom, akým dielom sa budú obidve strany spoločne podieľať na krytí vstupov do výroby ako aj vygenerovanom zisku. Tento podiel sa v USA líši v závislosti na regiónu, keďže v každom regióne má cena pôdy a teda aj jej nájom inú hodnotu. Napríklad v oblasti Amerického stredozápadu je bežnou dohodou, že vlastník pôdy a farmár si delia náklady na vstupy ako aj výnosy medzi sebou v pomere 50 % na 50 %. V štátoch delty zase býva najčastejšou dohodou, že farmár platí 100 % vstupov do výroby a získava 65 až 80 % výnosov, zatiaľ čo vlastník pôdy získava 20 až 35 % výnosov. Pri tejto stratégii má vlastník pôdy v porovnaní s Farmárčením na zákazku menšie výdavky. Na druhej strane istým rizikom pre vlastníka pôdy je, že farmár má menšie záväzky a menšiu finančnú motiváciu prioritne využívať parcely vlastníka a to hlavne v prípade, že obhospodaruje i ďalšie parcely, kde má možnosť získať 100 % všetkých výnosov z výroby. V dlhodobom horizonte stratégia Zdieľania vyprodukovanej produkcie prináša vlastníkom pôdy ročné zhodnotenie vo výške medzi 5 až 6 % z ceny pôdy. Aj tu platí, že vlastník pôdy je vystavený kolísaniu príjmov z titulu svojej expozície trhu s agrokomoditami, rizikom nižších výnosov a nepriazne počasia, pričom získava len o niečo vyšší výnos v porovnaní s prenájmom pôdy farmárovi (pasívny príjem).

/AGROBIZNIS/Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

agromanazer 2020

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov