Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

Banner-Adama-980x150px

psenica2Bilancia plodín SR po priemernej úrode v roku 2017

Ing. Marián Uhrík

Žiaľ, už dlhé roky konštatujeme mimoriadne negatívnu skutočnosť a to je neustále sa znižujúca potreba pšenice, jačmeňa, kukurice, repky a slnečnice v potravinárskom priemysle ako aj v ich použití na výrobu kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá.

Táto skutočnosť a negatívny trend siaha už do roku 2006-2007, kedy sa vplyvom tejto negatívnej skutočnosti stalo Slovensko v týchto komoditách prebytkovým. Stabilizáciou a zvýšením hektárových úrod z rastlinnej produkcie na strane jednej a znižujúcou sa domácou spotrebou sa Slovensko stalo krajinou s potrebou vývozov týchto plodín. Dospeli sme dokonca do takého štádia, kedy aj podpriemerná produkcia je dostatočná a zabezpečuje v plnej miere domáce potreby. Výsledkom je skutočnosť, že každý rok evidujeme prebytky, čo v závislosti od dosiahnutých úrod osciluje v prebytkoch od 0,5 mil. ton až do 2,0 mil. ton a to práve v roku 2016, kedy sme dosiahli historicky najvyššiu úrodu.

Bilancia plodín SR

V tabuľke uvádzame bilanciu a pohyb sledovaných plodín na domácu spotrebu, pričom pre rok 2017 uvádzame odhad úrod. Je pri tomto potrebné uviesť, že prakticky až do marca budúceho roku budeme vždy charakterizovať dosiahnutú úrodu odhadom. Totiž až v marci nasledujúceho roku vydáva Štatistický úrad SR definitívne údaje o dosiahnutých úrodách. Pre rok 2017 odhadujeme úrodu hustosiatych obilnín na úrovni 2,4 mil. ton, čo je oproti roku 2016 menej o 0,6 mil. ton, kukurice na úrovni 1,0 mil.ton, čo je taktiež o 0,7 mil. ton menej. Prakticky rovnakú úrodu v týchto rokoch v objeme sme zaznamenali u repky a to na úrovni 0,43 - 0,45 mil. ton. Čo sa týka domácej spotreby, nepredpokladáme zásadnú zmenu. Skôr naopak, počítame so znížením spotreby pšenice a kukurice na kŕmenie v objeme okolo 40 tis. ton. Po odpočítaní celkovej domácej potreby nám vychádza v roku 2017 prebytok v hustosiatych obilninách na úrovni 0,9 mil. ton, v kukurici 0,18mil.ton a v repke 0,19 mil. ton. Ide o podstatne nižšie množstvo ako v roku 2016. Podrobné informácie uvádzame v tabuľke.

Exporty, ceny

Rok 2016 bol mimoriadne náročný z pohľadu potreby vyviezť prebytok a to až na úrovni cca. 2,5 mil. ton. Naša obava z určitých komplikácií sa nenaplnila a môžeme konštatovať, že sme na prelome rokov 2016 a 2017 vyviezli historicky najvyššie objemy týchto komodít. Predpokladáme preto, že nebude problém vyviezť nadprodukciu z roku 2017 a uvoľniť tak skladovacie kapacity pre novú úrodu 2018.

Čo sa týka cenovej politiky a úrovne cien z roku 2017 bohužiaľ tu pre producentov pokračuje nepriaznivý stav. Zvýšili sa síce ceny sledovaných komodít o približne 10-15 € za tonu, avšak ani toto zvýšenie nepredstavuje ideálne ceny pre producentov. Pri dosiahnutých úrodách obilnín nad 5,5 t/ha môžeme hovoriť pri týchto cenách o akejsi cenovej rentabilite, avšak farmári, ktorí dosiahli úrodu pod 5t/ha, nepočítajú s vytvorením veľkého zisku. Preto je len logické, že speňažovanie úrody a ich ponuka na trhu od farmárov je rozpačitá. Čaká sa na vyššie ceny, najmä v jarných mesiacoch, avšak vzhľadom na dosiahnuté úrody exportujúcich krajín najmä Ruska a Ukrajiny nedávajú na zvyšovanie cien veľký priestor.

 

ROKY/VYUŽITIE

2016

2017 *

základné obilniny

kukurica

repka

základné obilniny

kukurica

repka

Úroda spolu

3 095 508

1 710 178

430 549

2 411 950

1 008 150

446 910

Spotreba pre :

Mlynárenský priemysel **

450 000

450 000

Sladovnícky priemysel (sladovnícky jačmeň)

280 000

280 000

Škrobárenský priemysel

350 000

350 000

Výroba kŕmnych zmesí

202 000

147 000

202 000

124 000

Naturálie, ostatná spotreba

510 000

510 000

Osivá - (obilniny spolu)

78 000

8 000

78 000

8 000

Spotreba spolu

1 520 000

505 000

1 520 000

482 000

Kukurica pre ENVIRAL

320 000

350 000

Repka pre MEROCCO

220 000

220 000

Repka pre iné spracovanie

40 000

40 000

SPOLU SPOTREBA

1 520 000

825 000

260 000

1 520 000

832 000

260 000

ROZDIEL

1 575 508

885 178

170 549

891 950

176 150

186 910

Zdroj ŠÚ SR

* Odhad ZVKSOS

** Interné štatistiky združení a zväzov

Spracoval: Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností

autor je predsedom predstavenstva Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin