Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agro-moneyPoskytovaná podpora pre ekologické poľnohospodárstvo v SR

Ing. Emília Mäsiarová

Ekologické poľnohospodárstvo je systém, ktorí neplní len produkčnú funkciu, ale predovšetkým mimo produkčnú funkciu vo väzbe na ochranu životného prostredia a predstavuje cestu k trvalo udržateľnému rozvoju.

Práve z tohto dôvodu sú kompenzačné platby pre ekologických farmárov nevyhnutné pre zabezpečenie ich ďalšej činnosti a rozvoja. Podpora sa vzťahuje na poľnohospodárov, ktorí hospodária v súlade s nariadením Rady (ES) č. 834/2007, nariadením Komisie (ES) č. 889/2008 a zákonom č. 189/2009 Z. z..

K spomínanému rozmachu ekologického poľnohospodárstva v SR prispelo v značnej miere aj poskytovanie kompenzačných platieb z prostriedkov EÚ. Aktuálne môžu poľnohospodári zapojený do EPV čerpať finančné prostriedky z „Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020“. Prehľad vývoja poskytovaných platieb pre ekologické poľnohospodárstvo je uvedený v tab. č.2. Z prehľadu platieb je zrejmé, že platby v každom programovacom období rástli. Avšak v aktuálnom programovacom období došlo k zásadnej zmene, ktorá spočíva v zjednotení výšky platieb pre obdobie konverzie a obdobia po konverzii. Taktiež došlo k zmene druhu poskytovaných platieb, pričom bola doplnená platba na zemiaky a rozčlenila sa platba na ovocné sady a vinohrady. V roku 2017 bola podpora na ekologické poľnohospodárstvo poskytnutá pre 341 subjektov v celkovej sume 17 490 555 € a výmerou 161 163 ha. Celková alokovaná čiastka na opatrenie ekologické poľnohospodárstvo (90 000 000 €) bola k 31. 12. 2017 vyčerpaná na 37,61 % (tabuľka č. 2).

Ing. Emília Mäsiarová

FEŠRR, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tab. č. 2: Podpory na ekologické poľnohospodárstvo

Druh platby

PRV

2004-2006

Sk/ha

PRV 2007 -2013

PRV 2014–2020

€/ha

2007-2008

Sk/ha

2009-2013

€/ha

Orná pôda

konverzia

6 000

6 571

218,12

153

po konverzii

3 000

4 600

152,69

Zelenina, liečivé, koreninové a aromatické rastliny

konverzia

10 000

21 265

705,87

529

po konverzii

5 000

15 950

529,42

Ovocné sady, vinohrady

konverzia

8 000

28 884

900,00

----

po konverzii

4 000

20 219

671,15

----

Vinohrady

konverzia/ po konverzii

---

---

---

rodiace

671

mladé

420

Ovocné sady intenzívne

konverzia/ po konverzii

---

---

---

rodiace

671

mladé

420

Ovocné sady ostatné

konverzia/ po konverzii

---

---

---

330

Trvalé trávnaté porasty

konverzia

4 000

4 139

137,39

96

po konverzii

2 000

2 897

96,16

Zemiaky

konverzia/ po konverzii

---

---

---

290

Zdroj: MPRV SR, PRV 2004-2006, PRV 2007-2013 verzia č. 8, PRV 2014-2020 po 4. modifikácii

 

Zelenina, liečivé, koreninové a aromatické rastliny

konverzia

10 000

21 265

705,87

529

po konverzii

5 000

15 950

529,42

Ovocné sady, vinohrady

konverzia

8 000

28 884

900,00

----

po konverzii

4 000

20 219

671,15

----

Vinohrady

konverzia/ po konverzii

---

---

---

rodiace

671

mladé

420

Ovocné sady intenzívne

konverzia/ po konverzii

---

---

---

rodiace

671

mladé

420

Ovocné sady ostatné

konverzia/ po konverzii

---

---

---

330

Trvalé trávnaté porasty

konverzia

4 000

4 139

137,39

96

po konverzii

2 000

2 897

96,16

Zemiaky

konverzia/ po konverzii

---

---

---

290

Zdroj: MPRV SR, PRV 2004-2006, PRV 2007-2013 verzia č. 8, PRV 2014-2020 po 4. modifikácii

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov