Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

dojne_ovceEkonomické parametre chovu dojných oviec v roku 2017

V roku 2017 sme do ekonomickej databázy NPPC-VÚŽV Nitra získali

naturálno-ekonomické podklady z 12 chovov dojných oviec (zastúpené boli chovy s plemenami zošľachtená valaška, cigája, slovenská dojná a lacaune).

 

Náklady sme analyzovali samostatne za každý chov zvlášť, osobitne za kategóriu základného stáda (bahnice, plemenné barany a jahňatá do 3 mesiacov veku) a kategóriu mladých chovných oviec (jahničky a jarky, chovné barany). Nákladové položky sme vyčíslili v súlade s metodikou kalkulácie nákladov vyvinutou na NPPC-VÚŽV Nitra, aby sme zabezpečili porovnateľnosť ekonomických ukazovateľov jednotlivých chovov. Tieto údaje sme použili k výpočtu priemerných nákladov analyzovaného súboru chovov, ktoré uvádzame v tomto článku. Priemerný hospodársky výsledok sme vyčíslili ako rozdiel medzi priemernými nákladmi a tržbami.

Náklady základného stáda

V roku 2017 najvyšší podiel celkových nákladov základného stáda (tabuľka č. 1, náklady prepočítané v EUR/KD) predstavovali ostatné priame náklady prvotné a druhotné spolu (28 %), za nimi nasledovali náklady na krmivá vlastné a nakúpené spolu (23 %) a mzdy vyplatené zamestnancom (22 %). Napriek tomu, že sa percentuálny podiel týchto nákladových položiek oproti predchádzajúcemu roku zmenil, stále sú to tri položky s najvýznamnejším vplyvom na výšku nákladov. Podiel ostatných priamych nákladov prvotných, medzi ktoré sa podľa kalkulačného vzorca zaraďujú náklady na plemenárske a veterinárne úkony, elektrickú energiu, sociálne odvody a pod., predstavoval 19 %; podiel ostatných priamych nákladov druhotných (vnútropodnikových), medzi ktoré zaraďujeme náklady na vlastnú autodopravu, prácu traktorov a iné služby vykonané v rámci poľnohospodárskeho subjektu, predstavoval 9 % z celkových nákladov základného stáda. Podiel nákladov na krmivá vlastnej výroby predstavoval 16 %; podiel nákladov na nakúpené krmivá predstavoval 7 % z celkových nákladov základného stáda. Oproti predchádzajúcemu roku podiel krmív vlastnej výroby mierne klesol, podiel nakúpených krmív sa mierne zvýšil. Ostatné nákladové položky (ostatné materiálové náklady, opravy a údržba, odpisy majetku a zvierat, réžie) spolu tvorili 27 % (jednotlivo nepresiahli 10 %) celkových nákladov základného stáda. Ak porovnáme vývoj nákladových položiek v rokoch 2017 a 2016, celkové náklady základného stáda sa medziročne znížili o 9 %. Domnievame sa, že táto skutočnosť bola spôsobená úbytkom chovov, ktorých výsledky hospodárenia sme mali pre naše analýzy k dispozícii (12 chovov oproti 19 v predchádzajúcom roku). Celkové náklady na bahnicu, vrátane ostatných kategórií základného stáda, prepočítané na 1 KD dosiahli v roku 2017 hodnotu 0,528 EUR (v roku 2016 sa pohybovali na úrovni 0,581 EUR; pozri Agromagazín 10/2017, s. 14-15). Po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok (náklady na živo narodené jahňatá, vlnu a maštaľný hnoj), vlastné náklady na 1 KD základného stáda dosiahli v roku 2016 hodnotu 0,478 EUR. Ročné náklady na prepočítanú bahnicu v roku 2017 dosiahli hodnotu 192,72 EUR, po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok 174,47 EUR. Náklady základného stáda sa každoročne vyznačujú veľkou premenlivosťou ako na podnikovej úrovni, tak aj na úrovni jednotlivých stád. Celkové náklady základného stáda prepočítané na 1 KD sa v roku 2017 pohybovali v intervale 0,232 až 0,813 EUR; po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok sa vlastné náklady základného stáda v roku 2017 pohybovali v intervale 0,180 až 0,788 EUR/1 KD.

Výnosy a hospodársky výsledok

Priemerné tržby za predaj mlieka, resp. syra a mliečnych jahniat dosiahli hodnotu 113,48 EUR (z toho 76 % tvorili tržby z predaja mlieka, resp. syra a 24 % tvorili tržby z predaja jahniat), čo predstavuje stratu -60,99 EUR a kompenzáciu nákladov vo výške 65 % (porovnanie nákladov a tržieb pre kategóriu základného stáda). Aj keď k vyrovnaniu tejto straty v menšom či väčšom rozsahu prispievajú dotácie, k udržaniu chovu dojných oviec je potrebné zvýšiť jeho efektívnosť. To možno zabezpečiť tvorbou pridanej hodnoty cez vlastné spracovanie mlieka a mäsa na produkty a ich priamy predaj konečnému spotrebiteľovi, resp. stabilizáciou primeraných chovateľských podmienok.

Ak sa chovatelia pri chove dojných oviec nechcú dostávať do záporných čísiel, ich cieľom by malo byť tiež zvýšenie úžitkovosti (produkcie mlieka i produkcie jahniat), aby sa priblížili hodnotám produkčných miním pre dosiahnutie nulovej rentability (prípadne, aby hodnoty produkčných miním v chove dojníc prekročili), a to bez ohľadu na to, či ide o plemená s kombinovanou úžitkovosťou (zošľachtená valaška a cigája) alebo špecializované dojné plemená (slovenská dojná a lacaune). Vo väčšej miere by tiež mali klásť dôraz na využívanie vhodného systému chovu dojných oviec s ohľadom na chovateľské podmienky (najmä počas pastevnej sezóny, ale aj zimného ustajnenia), personálne zabezpečenie chovu, ako aj možnosti realizácie hlavných ovčích produktov na domácom a zahraničnom trhu.

Ing. Marta Oravcová1, PhD., Ing. Ján Huba1, CSc., doc. RNDr. Milan Margetín1,2, PhD.

1NPPC- VÚŽV Nitra, 2SPU v Nitre

 

Tabuľka č. 1: Náklady na chov základného stáda oviec (prepočet na 1 KD).

Nákladové položky

Rok 2017

Rok 2016

Zmena 2017/2016

EUR

%

EUR

%

EUR

%

Pracovné náklady

0,116

22

0,163

28

-0,047

-29

Krmivá spolu

0,124

23

0,126

22

-0,002

-2

vlastné

0,083

16

0,101

18

-0,018

-18

nakúpené

0,041

7

0,025

4

+0,016

*

OMN1

0,012

2

0,017

3

-0,005

-29

Opravy a údržba

0,006

1

0,006

1

0

0

Odpisy majetku

0,033

6

0,025

4

+0,008

+24

Odpisy zvierat

0,050

9

0,045

8

+0,005

+10

OPN2

0,146

28

0,152

26

-0,006

-4

Réžia3

0,044

9

0,047

8

-0,003

-6

Náklady spolu

0,528

100

0,581

100

-0,053

-9

Vedľajší výrobok

0,050

 

0,056

 

-0,006

-11

Vlastné N na KD

0,478

 

0,525

 

-0,047

-9

1OMN – ostatné materiálové náklady, 2OPN – ostatné priame náklady, 3výrobná a správna réžia

*V percentuálnom vyjadrení neuvedené.

 

Tabuľka č. 2: Náklady na odchov mladých oviec (prepočet na 1 KD).

Nákladové položky

Rok 2017

Rok 2016

Zmena 2017/2016

EUR

%

EUR

%

EUR

%

Pracovné náklady

0,064

24

0,072

25

-0,008

-12

Krmivá spolu

0,115

43

0,115

39

0

0

vlastné

0,101

38

0,102

35

-0,001

-1

nakúpené

0,014

5

0,013

4

+0,001

+7

OMN1

0,001

<1

0,003

1

-0,003

*

Opravy a údržba

0

0

0

0

0

0

Odpisy majetku

0,005

2

0,001

<1

+0,004

*

Odpisy zvierat

-

-

-

-

-

-

OPN2

0,058

22

0,076

26

-0,018

-24

Réžia3

0,022

9

0,026

9

-0,004

-15

Náklady spolu

0,265

 

0,293

100

-0,028

-10

Vedľajší výrobok

0,012

 

0,012

   

0

Vlastné N na KD

0,253

 

0,281

   

-10

1OMN – ostatné materiálové náklady, 2OPN – ostatné priame náklady, 3výrobná a správna réžia

* V percentuálnom vyjadrení neuvedené.

Celú analýzu nájdete v AGROMAGAZÍNe 10/2018 na s. 12-13.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov