Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

jacmenVÚEPP: Vývoj ekonomickej efektívnosti pestovania jačmeňa v  SR v rokoch 2011 – 2016

Ing. Anna Trubačová

Pri hodnotení ekonomickej efektívnosti pestovania jačmeňa sme vychádzali z údajov získaných na základe prieskumu Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, v časovom rade rokov 2011 – 2016.

Pri hodnotení efektívnosti výroby jačmeňa boli využité kalkulácie nákladov poľnohospodárskych výrobkov a ďalšie ekonomické ukazovatele vo vybranom súbore poľnohospodárskych podnikov. Vybraný súbor tvoria poľnohospodárske družstvá a obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným).V súbore nie sú zahrnutí samostatne hospodáriaci roľníci – fyzické osoby. Získané údaje výskumný ústav spracováva podľa piatich výrobných oblastí Slovenska. Pre účely tejto analýzy boli oblasti rozdelené podľa prírodných podmienok. Ako oblasť s najlepšími, teda produkčnými prírodnými podmienkami bola hodnotená kukuričná výrobná oblasť a do oblasti s najhoršími, teda znevýhodnenými prírodnými podmienkami bola zaradená horská výrobná oblasť.

Náklady a úrody

V porovnaní s rokom 2011 boli vo vzorke prvovýrobcov v ostatnom hodnotenom roku (2016) celkové vlastné náklady na hektár jačmeňa vyššie o 43 %. Výrazný rast celkových nákladov bol zaznamenaný najmä u respondentov hospodáriacich v oblastiach s produkčnými prírodnými podmienkami (51 %). V znevýhodnených prírodných podmienkach boli v porovnaní s rokom 2011 celkové náklady na 1 hektár jačmeňa v roku 2016 vyššie o 8 %. Náklady na hektár jačmeňa ovplyvnili najmä náklady na réžiu, ktoré mali respondenti v priemere SR v porovnaní s rokom 2011 vyššie o 72 %. Významný vplyv na celkové náklady mali aj rastúce priame materiálové náklady (osivá, hnojivá, chemické ochr. prostriedky a ostatný priamy materiál), ktoré boli v  porovnaní so začiatkom hodnoteného obdobia vyššie o 56 %.

Jednotkové náklady na výrobu jačmeňa v porovnaní s rokom 2011 v priemere SR vzrástli o 6 %. V roku 2016 vyrobili 1 tonu jačmeňa respondenti hospodáriaci v produkčných prírodných podmienkach, ako aj v priemere SR za 177 € a v znevýhodnených prírodných podmienkach za 197 €. Najlacnejšia bola výroba jačmeňa v roku 2015 (137 €/t) a najdrahšie vyrábali respondenti jačmeň v roku 2012 (193 €/t). V roku 2016 sa jednotkové náklady na jačmeň, napriek rastúcej úrode medziročne zvýšili o 30 %.

Úrodu jačmeňa respondenti v roku 2016 dosiahli o 38 % vyššiu ako na začiatku hodnoteného obdobia (2011) a v produkčných prírodných podmienkach aj v priemere SR zozbierali z 1 hektára 6 t jačmeňa. V oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami bola úroda jačmeňa o 2 tony nižšia, ako priemer SR (4 t/ha). Medziročne sa úroda jačmeňa zvýšila o 9 %. Intenzifikačné faktory pôsobili efektívne na znižovanie jednotkových nákladov. Najlacnejšie vyrobili respondenti jačmeň pri úrode nad 5,51 tony (164 €/t) a najdrahšie pri úrode do 5 ton (188 €/t).

Ceny a rentabilita

V roku 2016 predávali pestovatelia 1 tonu jačmeňa za 142 €, čo bola najnižšia cena jačmeňa za posledných 6 rokov. V porovnaní s rokom 2015 klesla cena jačmeňa o 14 %. Realizačnú cenu jačmeňa nepriaznivo ovplyvňoval rast hektárovej úrody, čo spôsobilo klesanie ceny jačmeňa. V porovnaní s rokom 2011 klesla v priemere SR realizačná cena jačmeňa o 31 %. V oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami v ostatnom hodnotenom roku respondenti realizovali 1 tonu jačmeňa za 115 € a respondenti hospodáriaci v produkčných prírodných podmienkach za 145 €. Rastúce jednotkové náklady a klesajúca realizačná cena jačmeňa nepriaznivo ovplyvnili rentabilitu jeho výroby. Pestovatelia jačmeňa v ostatnom hodnotenom roku v priemere SR strácali na 1 tone 35 €. V znevýhodnených prírodných podmienkach pestovatelia strácali až 82 € na 1 tone jačmeňa a v produkčných prírodných podmienkach strácali 32 € na 1 tone jačmeňa.

Nerentabilná výroba jačmeňa v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami pretrvávala od roku 2013. Vo väčšine rokov sa pestovatelia nedostali do plusových čísiel ani s pomocou dotačných stimulov. V roku 2016 pestovatelia hospodáriaci v znevýhodnených prírodných podmienkach boli s výrobou jačmeňa hlboko pod hranicou rentability (-42 %) a so započítaním podpory sa záporná rentabilita iba znížila na -12 %.

V produkčných prírodných podmienkach vyrábali respondenti jačmeň so zápornou rentabilitou -18 % bez podpory a so započítaním podpory sa záporná rentabilita zmiernila na -3 %. V priemere SR dosahovala výroba jačmeňa v ostatnom hodnotenom roku zápornú rentabilitu -20 % bez započítania podpory a podpora zápornú rentabilitu zmiernila na -4 %. Okrem roku 2016 bola počas hodnoteného obdobia v priemere SR aj v produkčných prírodných podmienkach výroba jačmeňa pre respondentov efektívna aj bez dotačných stimulov. Najefektívnejšie sa vyrábal jačmeň v roku 2011, kedy respondenti na 1 tone jačmeňa dosahovali zisk 39 € a rentabilitu 23 % bez započítania podpory. V rokoch 2011 a 2012 dosahovali respondenti pri výrobe jačmeňa zisk bez započítania podpory aj v znevýhodnených prírodných podmienkach.

Ing. Anna Trubačová

NPPC - VÚEPP Bratislava

 

Tabuľka č. 1: Vývoj nákladov, zisku, resp. straty a rentability jačmeňa vo vzorke prvovýrobcov v rozdielnych prírodných podmienkach v časovom rade 2011 – 2016

Roky

Oblasti

Úroda       v t.ha-1

Náklady     v €.ha-1

Náklady     v €.t-1

Realizačná cena v €.t-1

Zisk - strata v €.t-1

Rent. bez podp. v %

Rent.s podp. v % 

produkčné

4,31

712,02

163,78

213,65

49,87

30,45

47,30


2011

znevýhodnené

4,02

670,22

157,79

191,76

33,97

21,53

42,78


 

SR

4,22

717,75

166,93

205,70

38,77

23,23

42,20


 

produkčné

3,33

700,73

208,43

226,33

17,90

8,59

26,30


2012

znevýhodnené

3,83

785,26

189,49

242,58

53,09

28,02

82,19


 

SR

3,56

701,20

193,19

213,98

20,79

10,76

33,63


 

produkčné

4,24

846,57

196,32

204,88

8,56

4,36

20,71


2013

znevýhodnené

2,81

745,53

246,74

157,83

-88,91

-36,03

-20,52


 

SR

4,13

811,97

191,18

197,53

6,35

3,32

20,72


 

produkčné

5,54

830,83

149,92

164,07

14,15

9,44

30,01


2014

znevýhodnené

3,77

664,83

176,32

128,48

-47,84

-27,13

2,25


 

SR

5,42

801,22

147,80

162,91

15,11

10,22

31,19


2015

produkčné

5,91

756,83

129,86

164,73

34,87

26,85

47,31


znevýhodnené

3,61

743,40

205,82

140,57

-65,25

-31,70

-2,79


SR

5,35

730,52

136,55

165,18

28,63

20,97

42,56


2016

produkčné

6,10

1 078,19

176,75

145,18

-31,57

-17,86

-3,14


znevýhodnené

3,67

723,71

197,13

114,84

-82,29

-41,74

-11,55


SR

5,81

1 029,05

177,08

141,97

-35,11

-19,83

-3,83


Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za rok 2011; Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2012-2015; Nákladovosť vybraných poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2016; vlastné prepočty

* kukuričná výrobná oblasť

** horská výrobná oblasť

 

Tabuľka č. 2: Vplyv hektárovej úrody na náklady jačmeňa v roku 2016

 

Vlastné náklady na 1 ha v €.ha-1

Ukazovateľ

Interval hektárových výnosov (t.ha-1)

 

do 5,0

5,01-5,5

nad 5,51

Priame materiálové náklady celkom

259,79

350,12

356,76

v tom: -osivá spolu

60,28

87,54

66,10

-hnojivá spolu

127,64

149,04

146,60

-chemické ochranné prostriedky

56,96

87,66

119,14

-ostatný priamy materiál

14,91

25,88

24,92

Vlastné náklady celkom

682,09

997,07

1 017,78

Hektárová úroda (t.ha-1)

3,63

5,28

6,17

Vlastné náklady na 1 tonu (€.t-1)

187,90

188,84

164,15

Prameň: Nákladovosť vybraných poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2016

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov