Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

Banner-Adama-980x150px

agro-moneyRPPS sa dištancuje od agrošpekulantov

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv


Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) sa dištancuje od agrošpekulantov,

ktorých agropodnikateľská činnosť v poľnohospodárstve sa spája s neoprávneným čerpaním podpôr. Nesúhlasíme s takýmto špekulatívnym podnikaním na pôde, odmietame a ostro sa ohradzujeme, aby sa do jedného vreca s podvodníkmi dostali aj všetci poctiví a slušní poľnohospodári v tejto krajine.

V súvislosti s medializovanou kauzou so zneužívaním prideľovaných podpôr podnikateľom talianskeho pôvodu, ktorí pôsobia na východnom Slovensku, vzniklo množstvo otázok a dezinformácií k systému schvaľovania prostriedkov pre podnikateľov hospodáriacich na pôde. Táto problematika je pomerne zložitá a občania neznalí systémom v rámci EÚ môžu ľahko skĺznuť do záverov, že poľnohospodári zneužívajú tento systém podpory, ktorý je určený na elimináciu nákladov do poľnohospodárskej prvovýroby.

Nariadenie Európskeho parlamentu(EP) a Rady (EÚ) č.1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Priame platby sú poskytované poľnohospodárom ako plošné na stabilizáciu príjmov, nie sú viazané na produkciu a po splnení definovaných podmienok starostlivosti o pôdu je táto forma podpory nárokovateľná - kto pôdu obrába, má nárok na podporu.

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č.1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), sa zameriava na šesť hlavných oblastí, a to podpora prenosu znalostí a inovácií, zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti, inovačných technológií a udržateľného hospodárenia, podpora organizácie, spracovania, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík, obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, podpora efektívnosti zdrojov a klímy a podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja.

V rámci Programu rozvoja vidieka sú súčasťou aj projektové podpory, o ktoré sa súťaží predkladaním podnikateľských zámerov na základe výzvy, ktorú zverejňuje Poľnohospodárska platobná agentúra.

Za smerovanie, prerozdeľovanie a vyplácanie podpôr pre agrosektor zodpovedá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a túto činnosť vykonáva prostredníctvom ministerstvu podriadenej organizácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Tá má zároveň povinnosť vykonávať kontrolu vyplácania týchto prostriedkov.

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv dlhodobo presadzuje názor, že súčasný systém platieb na plochu je nastavený nemotivujúco, pretože nie je naviazaný na produkciu poľnohospodárskych komodít v rámci rastlinnej a živočíšnej výroby. Nepodporuje poľnohospodárov, ktorí tvoria základné suroviny pre obživu obyvateľstva a zamestnávajú ľudí na slovenskom vidieku. Tento systém môže priťahovať rôzne skupiny podnikateľov, ktorí nemajú potrebné vedomosti v oblasti poľnohospodárstva a ich cieľom nie je svedomite vyrábať. Ide o vyložene špekulatívne podnikanie na pôde.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin