banner_skrepky2018

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

SPU oslavuje a bilancuje svoj prínos pre prax

Slovenská poľnohospodárska univerzita si 1. septembra pripomenula 65. výročie inštalácie v meste pod Zoborom.

Jej história sa začala písať v turbulentnej dobe. Napriek tomu však zaznamenala výrazný rozvoj vo svojej vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti. Čo konkrétne priniesla pre prax priblížil rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

 

Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre začínala s dvoma fakultami - Agronomickou a Zootechnickou, 455 študentmi a jej učebné a prevádzkové priestory boli rozmiestnené v rôznych častiach mesta. Od samého začiatku sa však podieľala na riešení dôležitých úloh a problémov slovenského poľnohospodárstva v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby. Osvojovanie a uplatňovanie najnovších poznatkov genetiky, biochémie, fyziológie, mikrobiológie, etológie, výživy zvierat, rastlín aj ľudí, agrotechniky a množstva ďalších vedných oblastí vo vzdelanostnom profile absolventov v ich každodennej riadiacej práci priniesli mnohé vynikajúce medzinárodne uznané výsledky v poľnohospodárskej praxi. Podstatne ovplyvnili aj kultúru, urbanizáciu a infraštruktúru vidieka a celkovú vyspelosť nášho vidieckeho obyvateľstva. Podmienili aj vytvorenie nových stravovacích a pracovných návykov, znalosť modernej techniky a technológie a pozitívne sa odrazili na pripravenosti slovenského obyvateľstva na nástup novej počítačovej éry.

Čo konkrétne naša univerzita priniesla pre prax?

V spolupráci s rezortnými výskumnými ústavmi pedagogicko-výskumní pracovníci našej univerzity vyvinuli nové, na svoju dobu bezkonkurenčné odrody obilnín, princípy výživy rastlín a obrábania pôdy, metodiku modernizácie a automatizácie nízkotlakových závlah, postupy pre udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo. Tiež vyvinuli nové agrotechnické postupy pestovania cukrovej repy, systémy výživy zvierat, postupy konzervovania krmív, nové kŕmne zmesi pre hospodárske zvieratá. Veľkú pozornosť, úsilie a množstvo času venovali spolupráci s praxou aj na úseku zveľaďovania rozvoja chovu zvierat a živočíšnej výroby vôbec, konkrétne v oblasti modernej genetiky a šľachtenia zvierat, vývinu nových plemien oviec, ošípaných, slovenských plemien dobytka, koní, hybridov hrabavej a vodnej hydiny, zavádzaniu moderných reprodukčných systémov a neskôr biotechnologických metód, tvorbe technologických systémov chovu hospodárskych zvierat, ďalej oblasti výroby kvalitných a hygienicky bezchybných produktov živočíšneho pôvodu a v konečnom dôsledku tvorbe podmienok chovu zdravých a produkčne výkonných populácií zvierat. Mimoriadne dôležitá bola výchova inžinierov, ktorí odchádzali do náročných podmienok rozvíjajúcej sa živočíšnej a rastlinnej výroby, od ktorej spoločnosť očakávala tvorbu produktov a zdrojov potravín pre saturáciu a sebestačnosť vo výžive obyvateľstva. Nemej dôležitý bol transfer poznatkov získaných štúdiom odbornej a vedeckej literatúry do praxe a ich priebežné odovzdávanie tou najrýchlejšou formou aká bola v bezinternetovom čase možná a aktuálna.

Naša úcta patrí všetkým, ktorí sa v celej histórii našej jubilujúcej univerzity akýmkoľvek spôsobom pričinili k tomu, že dnes ju môžeme spoločne reprezentovať ako modernú, uznávanú, konkurencieschopnú, jedinečnú svojím vzdelávacím a výskumným profilom, ktorá patrí medzi sedem najlepších vysokoškolských inštitúcií na Slovensku.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_repka_2018

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin

lg_architect-left

lg_architect-right