banner

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub_092018

agrárna politika, dotácie, eurofondy Školský program – poskytovanie pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny pre deti a žiakov v školskom roku 2017/2018

Školský program – poskytovanie pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny pre deti a žiakov v školskom roku 2017/2018

Pôdohospodárka platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy, každý rok zverejňuje výzvy na predkladanie žiadostí k rôznym podporným programom. Jedným z nich je aj Školský program - program podpory spotreby ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, mlieka a mliečnych výrobkov. Školský program vznikol spojením Programu školského mlieka, realizovaného od školského roku 2004/2005 a Programu školského ovocia a zeleniny, realizovaného od školského roku 2009/2010. Od 1. augusta 2017 sa na základe európskej legislatívy spojili do jedného právneho rámca. Nové pravidlá sú zamerané na vyššiu efektívnosť, cielenejšiu podporu a posilnenie vzdelávacieho rozmeru, ktorého cieľom je trvalé zvyšovanie podielu týchto výrobkov v strave detí, v období kedy sa formujú ich stravovacie návyky a súčasne bojovať proti detskej obezite. Európska únia prideľuje finančné prostriedky samostatne na ovocie a zeleninu a samostatne na mlieko a mliečne výrobky, aby sa zohľadňovali rozdiely medzi výrobkami, ale zároveň je umožnený aj presun finančných prostriedkov medzi oboma programami kvôli efektívnemu čerpaniu pridelených finančných prostriedkov. Finančné prostriedky, ktoré pre Školský program poskytuje Európska únia môžu byť navýšené aj o prostriedky z rozpočtu Slovenskej republiky. V školskom roku 2017/2018 bola z Európskej únie pre Slovensko pridelená čiastka vo výške 2 185 291 EUR pre školské ovocie a zeleninu a vo výške 1 020 425 EUR pre školské mlieko. Do Školského programu sa môžu zapojiť materské školy, základné školy, materské školy a základné školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v prípade školského mlieka aj stredné školy, ak uzatvoria zmluvu s jedným zo schválených uchádzačov, ktorý zabezpečí dodávky produktov, prípadne činnosti spojené s programom (sprievodné vzdelávacie opatrenia a propagáciu programu). Súčasne tiež zabezpečí potrebnú komunikáciu s platobnou agentúrou, ktorá zastrešuje administráciu programu. V prípade, že škola nie je spokojná s dodávateľom má možnosť odstúpiť od zmluvy a od nového školského roka si vybrať iného schváleného žiadateľa. Dodávateľov v programe schvaľuje platobná agentúra na základe platnej legislatívy - nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 189/2017“), delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach. Podporované produkty a miera pomoci, ktorú možno vyplatiť na pokrytie predajnej ceny produktov v rámci programu sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 nariadenia vlády SR č. 189/2017. Podrobnejšie informácie k Školskému programu sú k dispozícii na webovom portáli platobnej agentúry www.apa.sk.

Ing. Martina Rafajová, PhD.

riaditeľka Sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci, Pôdohospodárska platobná agentúra

Podobnejšiu informáciu k podpornému programu nájdete v AGROMAGAZÍNe 10/2017.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

ucb_300x300

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin