logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

slamaZber a doprava slamy ako významný logistický problém

Dôležitou podmienkou zvládnutia žatevných prác v každom poľnohospodárskom podniku je aj zabezpečenie veľkého počtu manipulačných operácií, ktoré súvisia so zberom slamy a celým systémom manipulácie napr. so zlisovanými balíkmi. V závislosti od výrobných podmienok podniku môžu tieto manipulačné práce predstavovať významný logistický problém.

V súčasných podmienkach prevahy bezpodstielkových spôsobov chovu ošípaných a hovädzieho dobytka, kedy nie je nutné použiť väčšinu produkcie slamy ako materiál pre podstielanie, je možné ponechať do poslednej chvíle otvorené rozhodnutie, či bude slama rozdrvená rozhodená a aplikovaná do pôdy, alebo bude zhodnotená ako priemyselná surovina alebo palivo. V prípadoch, keď nie je pre slamu nájdené efektívnejšie využitie, je pomocou drviča umiestneného za vytriasadlami v zadnej časti obilného kombajnu rozdružená a rozhodená po poli. Takto aplikovaná slama je následne zapracovaná do pôdy.

V prípade potreby zberu slamy je jej nevýhodou z hľadiska ďalšej manipulácie a využitia nízka merná (objemová) hmotnosť. Na riadku po vymlátení sa pohybuje merná hmotnosť slamy v závislosti od obsahu vody v rozmedzí 50-100 kg.m-3. Táto skutočnosť robí všetku manipuláciu a dopravu v tomto stave ekonomicky úplne nevhodnou. Preto je súčasťou všetkých realizovaných postupov využitia slamy zvýšenie jej mernej hmotnosti.

Technologické postupy zberu slamy

K dispozícii sú rôzne postupy a riešenia rôznych variantov strojných liniek, zabezpečujúcich technologický proces zberu, manipulácie a dopravy slamy.

Pre zber slamy určenej na energetické a priemyselné účely v suchom stave je najčastejšie používaná alternatíva s využitím balíkovacích lisov na pravouhlé, prípadne valcové balíky. Z lisov na veľké pravouhlé balíky sú najbežnejšie a pre lisovanie slamy aj najviac vyhovujú tzv. lisy pretláčacie. U týchto lisov pretláča piest lisovaný materiál lisovacím kanálom. Tým sa zvyšuje objemová hmotnosť materiálu. Šírka lisovacieho kanála býva 0,8 až 1,2 m, výška 0,4 až 1,25 m. Dĺžku balíka je možné voliť od 0,7 m do 3 m. Hmotnosť balíkov je zvyčajne 290 až 350 kg pri objemovej hmotnosti zlisovanej slamy 140 až 250 kg.m-3. Výkonnosť lisov na veľké pravouhlé balíky pri lisovaní slamy môže dosahovať 15 až 25 t.h-1.

Z lisov na veľké okrúhle balíky sú pre lisovanie slamy vhodné predovšetkým lisy s variabilnou lisovacou komorou, ktoré vytvárajú balíky s priemerom 1,2 až 1,8 m a dĺžkou 1,2 m. Hmotnosť balíkov je 180 až 250 kg a objemová hmotnosť zlisovanej slamy 90 až 160 kg.m-3. Výkonnosť týchto lisov pri lisovaní slamy je 10 až 15 t.h-1.

Lis zbiera slamu z riadku. Zberu môže predchádzať obracanie a zhrňovanie viacerých riadkov na jeden s cieľom zníženia obsahu vody a zvýšenia efektivity zberu. Lisované balíky padajú na pozemok, odkiaľ sú potom pomocou nakladača alebo manipulačného zariadenia integrovaného k dopravnému prostriedku naložené a odvezené na miesto skladovania.

Veľké zberacie lisy môžu byť vybavené manipulačným prívesom na približovanie balíkov. Balíky potom nepadajú na zem, ale sú nakladané na príves a približované na kraj pozemku. Menej často má výstupný materiál formu malých balíkov, paketov, brikiet alebo peliet. Zlisovaný materiál je potom nakladaný rovno na dopravný prostriedok a odvážaný na miesto skladovania.

Ekonomicky výhodnejšou alternatívou k lisovaniu slamy boli a sú aj v súčasnosti zberacie návesy. Pre zber slamy sú vhodné zberacie návesy s rotačným plniacim ústrojenstvom s riadeným pohybom prstov vybavené rezacím ústrojenstvom o rozstupe nožov 40 až 150 mm. Tieto zberacie návesy spĺňajú požiadavky na dĺžku slamy po porezaní, ktorá je u slamy určenej na kŕmenie 50 až 150 mm a u slamy určenej k podstielaniu 200 až 300 mm.

Pri nakladaní slamy dosahujú zberacie návesy výkonnosť 10 až 15 t.h-1. Pre zber slamy majú mať ložný objem najmenej 40 m3, lepšie 60 (prípadne až 100) m3. Objemová hmotnosť porezanej slamy v ložnom priestore návesu je pri jeho zaplnení 40 až 70 kg.m-3. Slamu dopravenú zberacími návesmi je vhodné ukladať do otvorených kôlní, alebo stohovať. K uskladňovaniu slamy sa používajú nakladače, ktoré dosahujú výkonnosť 8 až 15 t.h-1.

Podľa niektorých analýz z ekonomického hľadiska je najvhodnejšie do prepravnej vzdialenosti 2 až 3 km zberať a prepravovať slamu zberacími návesmi, nad túto vzdialenosť do prepravnej vzdialenosti 4 až 6 km majú najnižšie náklady na zber a dopravu slamy pracovné postupy založené na použití lisov na veľké okrúhle balíky. Nad túto prepravnú vzdialenosť už vykazujú najnižšie priame náklady lisy na veľké pravouhlé balíky.

Ďalšou alternatívou zberu je využitie zberacích rezačiek. Pri tomto spôsobe je možné slamu zbierať z riadku pomocou zberacích adaptérov. Vzniknutá rezanka je nakladaná do veľkoobjemových dopravných prostriedkov a odvážaná na miesto ďalšieho spracovania alebo skladovania.

Technické zabezpečenie prepravy slamy

Okrem veľkoobjemových samozberacích vozov, ktoré sa využívajú na zber a prepravu voľne loženej slamy ako aj niektorých ďalších objemových a stredne objemových materiálov predovšetkým na kratšie prepravné vzdialenosti, je na trhu stále početnejšie zastúpená skupina špeciálnych zariadení určených na prepravu sena a slamy v podobe hranolových, alebo valcových balíkov. Konštrukčné riešenie týchto špeciálnych vozidiel môže byť riešené ako prívesové, alebo návesové. Aktuálne sú ponúkané viaceré konštrukčné riešenia aj z hľadiska manipulácie s balíkmi, napr. plošinové traktorové prívesy s nakladaním balíkov mobilným nakladačom na poli alebo na prekladisku, traktorové návesy vybavené vlastným nakladacím zariadením, alebo špeciálne traktorové návesy vybavené automatizovaným nakladaním a stohovaním.

Príkladom môžu byť ponúkané typy prívesov na prepravu balíkov s užitočným zaťažením 7 až 14 ton a kapacitou 30 až 44 ks valcových, alebo hranolových balíkov. Ložná plocha má dĺžku 7 až 12 m pri výške nad zemou asi 1 m. Konštrukčné riešenie podvozku je dvoj-, alebo troj- nápravové. Vyrábajú sa varianty podvozkov s nápravami pre maximálnu povolenú rýchlosť 40, ale aj 80 km.h-1 s odpružením pomocou parabolických pružín, alebo vzduchových vlnovcov.

Súpravy s nižšou povolenou rýchlosťou sa využívajú hlavne na zvoz balíkov z poľa na kratšie dopravné vzdialenosti (5 až 6 km). Nakladanie a vykladanie balíkov zabezpečujú samohybné nakladače (manipulátory). Varianty prívesov s podvozkami pre vyššiu prepravnú rýchlosť ako 40 km.h-1 je možné využívať v agregácii s nákladnými automobilmi pri väčších prepravných vzdialenostiach (nad 20 km).

Návesy s vlastným nakladacím zariadením môžu zbierať okrúhle balíky priamo na poli. Najčastejšie používaný systém pracuje tak, že nakladacie zariadenie najskôr uloží balíky vpredu na náves, tieto vytvoria dvojicu, ktorá je potom pomocou podlahového dopravníka odsunutá smerom dozadu. Týmto postupom je postupne naplnený celý náves. Vykladanie balíkov je realizované taktiež pohybom podlahového dopravníka smerom dozadu.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, NitraCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov