logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

dojne-ovce1Náklady na chov dojných oviec v roku 2018

Ekonomickú databázu, ktorú budujeme na NPPC-VÚŽV Nitra, sme v roku 2018 rozšírili o naturálno-ekonomické ukazovatele z 13 chovov dojných oviec (plemená zošľachtená valaška, cigája, slovenská dojná a lacaune).

Náklady sme analyzovali samostatne za každý chov zvlášť, osobitne za kategóriu základného stáda (bahnice, plemenné barany a jahňatá do 3 mesiacov veku) a kategóriu mladých chovných oviec (jahničky a jarky, chovné barany). V súlade s metodikou vyvinutou na NPPC-VÚŽV Nitra sme nákladové položky prepočítali na kŕmny deň. Výsledky sme použili na výpočet priemerných nákladov analyzovaného súboru chovov za rok 2018, ktoré analyzujeme v nasledujúcom texte.

Náklady základného stáda

V prípade základného stáda (ZS)  najvyšší podiel celkových nákladov vyjadrených v EUR/KD (tabuľka č. 1) predstavovali v roku 2018 ostatné priame náklady prvotné a druhotné spolu (32 %), za nimi nasledovali v rovnakom zastúpení (21 %) náklady na krmivá vlastné a nakúpené spolu a mzdy vyplatené zamestnancom. Podiel ostatných priamych nákladov sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 4 %, podiel mzdových nákladov a nákladov na nakúpené a vlastné krmivá sa oproti predchádzajúcemu roku znížil o 1, resp. 2 %. Pri nákladoch na krmivá bol ich podiel na celkových nákladoch ZS o 2 % nižší, pri nakúpených krmivách bol ich podiel o 3 % nižší. Percentuálny podiel ostatných priamych nákladov prvotných, medzi ktoré sa podľa kalkulačného vzorca zaraďujú náklady na plemenárske a veterinárne úkony, elektrickú energiu, sociálne odvody a pod., predstavoval 19 %; percentuálny podiel ostatných priamych nákladov druhotných (vnútropodnikových), medzi ktoré zaraďujeme náklady na vlastnú autodopravu, prácu traktorov a iné služby vykonané v rámci poľnohospodárskeho subjektu, predstavoval 13 % z celkových nákladov ZS. Ostatné nákladové položky (ostatné materiálové náklady, opravy a údržba, odpisy majetku a zvierat, réžie) spolu tvorili 26 % (jednotlivo nepresiahli 10 %) celkových nákladov ZS. Ak porovnáme roky 2018 a 2017, celkové náklady ZS sa medziročne zvýšili o 10 % napriek tomu, že boli v oboch rokoch analyzované tie isté chovy, výnimkou bol jeden chov navyše v roku 2018. Vyššie náklady boli dôsledkom medziročného zvýšenia takmer všetkých nákladových položiek kalkulačného vzorca (výnimkou boli náklady na nakúpené krmivá, resp. krmivá spolu, odpisy majetku a zvierat).

Celkové náklady na bahnicu, vrátane ostatných kategórií ZS, prepočítané na 1 KD dosiahli v roku 2018 hodnotu 0,588 EUR, pričom v roku 2017 sa pohybovali na úrovni 0,528 EUR; pozri Agromagazín 10/2018, s. 12-13). Po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok (náklady na živo narodené jahňatá, vlnu a maštaľný hnoj), vlastné náklady na 1 KD dosiahli v roku 2018 hodnotu 0,535 EUR. Ročné náklady na prepočítanú bahnicu v roku 2018 dosiahli hodnotu 214,62 EUR, po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok 195,27 EUR.

Ing. Marta Oravcová1, PhD., Ing. Ján Huba1, CSc., prof. RNDr. Milan Margetín1,2, PhD.

1NPPC- VÚŽV Nitra, 2SPU v Nitre

Tabuľka č. 1: Náklady na chov základného stáda oviec (prepočet na 1 KD).

Nákladové položky

Rok 2018

Rok 2017

Zmena 2018/2017

EUR

%

EUR

%

EUR

%

Pracovné náklady

0,122

21

0,116

22

+0,006

+6

Krmivá spolu

0,122

21

0,124

23

-0,002

-2

vlastné

0,100

17

0,083

16

+0,017

+17

nakúpené

0,022

4

0,041

7

-0,019

-44

OMN1

0,018

3

0,012

2

+0,006

+33

Opravy a údržba

0,009

1

0,006

1

+0,003

+33

Odpisy majetku

0,033

5

0,033

6

0

0

Odpisy zvierat

0,048

8

0,050

9

-0,002

-4

OPN2

0,186

32

0,146

28

+0,040

+21

Réžia3

0,050

9

0,044

9

+0,006

+12

Náklady spolu

0,588

100

0,528

100

+0,060

+10

Vedľajší výrobok

0,053

 

0,050

 

+0,003

-6

Vlastné N na KD

0,535

 

0,478

 

+0,057

+10

1OMN – ostatné materiálové náklady, 2OPN – ostatné priame náklady, 3výrobná a správna réžia.

Celú analýzu si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 10/2019 na s. 12-13.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2019

najnaj-d1
naj-ch1

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov