logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agro-moneyKomentár: Slovensko v produkcii zaostáva

David Karkulín

Nedávno zverejnený dokument Ministerstva financií SR s názvom Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka odhalil už dlhodobo známu achilovú pätu slovenskej agrárnej prvovýroby. Tou je jej nízka výkonnosť.

„V prepočte na hektár poľnohospodárskej pôdy vyprodukovalo Slovensko v roku 2015 v bežných cenách hodnotu 1 075 EUR, čo je najmenej z krajín V4 a približne 47 % priemeru EÚ. Z hľadiska hrubej pridanej hodnoty je výkonnosť Slovenska ešte horšia, a síce na hektár poľnohospodárske pôdy tvorí slovenské poľnohospodárstvo približne 246 EUR, čo je 23 % priemernej hrubej pridanej hodnoty v EÚ“, píše ministerstvo v správe. Presnejšie, pridaná hodnota na hektár poľnohospodárskej pôdy Slovenska je 5. najnižšia v EÚ. Dôvodom tohto výsledku je zameranie štruktúry výroby dominantne na odvetvia, ktoré prinášajú nízku pridanú hodnotu. S tým potom súvisí aj neustále klesajúci počet pracujúcich ľudí v poľnohospodárstve, keďže odvetvia generujúce nízku pridanú hodnotu sú spravidla najmenej náročné na pracovnú silu. Keď sa z pohľadu výrobnej štruktúry porovnávame s EÚ, tak u nás tvorí výrazne vyšší podiel na celkovej poľnohospodárskej produkcii hlavne výroba obilnín a priemyselných plodín (40 % oproti 16 % v EÚ), pričom v rámci podielu špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby za úniou, naopak, výrazne zaostávame. Problémom Slovenska sú aj nízke výdavky na vedu a výskum ako aj neflexibilný proces prenosu vedeckých poznatkov do praxe. Pritom skúsenosti ukazujú, že výdavky smerujúce do poľnohospodárskeho výskumu vykazujú vysokú návratnosť. Samostatnou kapitolou nižšej výkonnosti slovenského poľnohospodárstva je potom fungovanie trhu s pôdou, keď Slovensko má 4. najvyššiu reguláciu trhu s pôdou spomedzi všetkých štátov EÚ. Práve táto skutočnosť bráni v potrebnej realizácii zmeny štruktúry výroby v odvetví ako aj ďalšom rozvoji agrárnej produkcie. Ak to teda myslíme na Slovensku s rastom poľnohospodárskej produkcie ako aj pridanej hodnoty na hektár pôdy vážne, mali by sme upraviť štruktúru výroby smerom od pestovania obilnín a priemyselných plodín viac k špeciálnej rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe, popracovať na vede a výskume a ich efektívnom transfere do praxe ako aj vytvoriť podmienky pre zlepšenie fungovania trhu s pôdou ako aj manažmentu rizika v odvetví. Priemerný farmár v EÚ dnes generuje o 750 EUR vyššiu pridanú hodnotu na hektár oproti slovenskému, čo je priepastný rozdiel. Ak by sme dokázali túto dodatočnú sumu vygenerovať a investovať do odvetvia, nepochybne by to pomohlo jeho ďalšiemu rozvoju.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov