logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

euro03

Africký mor ošípaných: odškodnenie chovateľov utratených zvierat

Ing. Daniel Hrežík

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

má v pláne odškodniť chovateľov ošípaných, ktorým boli nariadené veterinárne opatrenia na likvidáciu ošípaných kvôli africkému moru ošípaných.

Chovatelia ošípaných budú môcť požiadať o odškodnenie prostredníctvom výzvy pre nepodnikateľov – chovateľov zvierat – všetky informácie nájdu na stránke ministerstva http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&navID2=1344&sID=17&id=14407

Výška kompenzácie predstavuje:

Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 kg (vrátane odstavčiat) – 3,00 euro/kg

Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 kg1,40 euro/kg

Chovatelia musia doložiť:

- vyplnenú Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1),

- vyhlásenie (príloha č. 2) podľa vzoru, ktoré je súčasťou výzvy,

- doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,

- výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, nie starší ako tri mesiace,

- kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,

- kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,

- kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat do prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov.

Požiadať o odškodnenie môžu do 13. septembra 2019. Predovšetkým musia byť ukončené veterinárne opatrenia v danej oblasti. Odškodnenie sa vzťahuje len na registrovaných chovateľov, ktorí si splnili legislatívne požiadavky.

Nahlásenie infikovaných zvierat štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí Slovenska! Ak držiteľ zvierat doposiaľ nenahlásil chov ošípaných miestnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, prosíme, aby tak bezodkladne urobil!

Ing. Daniel Hrežík

Odbor komunikácie a marketingu | Kancelária ministra

MPRV SR

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov