Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

harvestPracovné sily ako hlavná výzva v roku 2019

Ing. Ján Huba, CSc.

Slovensko, ako kedysi agrárna krajina sa v podiele pracovníkov v poľnohospodárstve

na celkovej zamestnanosti či v prepočte na hektár poľnohospodárskej pôdy prepadla ku dnu v rámci EÚ.

 

Ak vezmeme počet pracovníkov v prepočte na 100 ha poľnohospodárskej pôdy, tak dosahujeme menej ako priemer EÚ (u nás 2,6 pracovníka, v EÚ–28 je to 5,5 pracovníkov). Zaostávame aj v porovnaní so „starými“ členskými štátmi (EÚ–15) – našich 2,6 vs. 3,9. Podiel na zamestnanosti je u nás 2 %, priemer v EÚ-28 je 4,4 % a v EÚ–15 je to 2,8 %. V tabuľke 1 uvádzame počet zamestnancov vo vybratých odvetviach národného hospodárstva za rok 2016 (upozorňujem, že ide o štatistiku za podniky s viac ako 20 zamestnancami). V rámci takýchto subjektov vidíme paradox – viac zamestnancov vo finančných a poisťovacích činnostiach ako v agrárnej prvovýrobe (RV a ŽV). Aby sme hodnotili komplexne uvádzame, že zhruba rovnaký počet pracuje v subjektoch s menej ako 20 zamestnancami (samostatne hospodáriaci roľníci či malé agrárne podniky). Ich započítaním sa dostávame k číslu približne 51 000. V porovnaní s rokom 1989 je to stále v indexovom vyjadrení len 14, kým pri finančníctve a poisťovníctve má index hodnotu 339. Hoci pokles počtu zamestnancov vidíme i v iných odvetviach národného hospodárstva, takú mieru ako v agrosektore pri nich nezaznamenávame.

Agrobiznis - najnižšia mzdová parita

Jednou z príčin prepadu počtu pracovníkov v odvetví je nízke mzdové ohodnotenie, ktoré súvisí aj s celkovou mierou efektivity agrobiznisu. Kým v roku 1989 bolo poľnohospodárstvo odvetvím s vyššími platmi, než priemer národného hospodárstva – mzdová parita 106,8 (tab. 2), v súčasnosti sa pomer výrazne otočil (79,7 v roku 2016). Nižšiu hodnotu v porovnaní s priemerom vidíme aj v sektore potravinárskej výroby (97,9). Jednoznačne najvyššiu z porovnávaných odvetví dosahuje finančný sektor (172,0). Pritom, čo nemusíme zdôrazňovať, ide často (hlavne v živočíšnej produkcii) o prácu v zložitých pracovných podmienkach, 365 dní v roku. S nedostatočným mzdovým ohodnotením súvisí i veková štruktúra pracovníkov v poľnohospodárskej prvovýrobe, keď najviac zastúpená je veková skupina 55–59 rokov (takmer 20 %) a starších ako 50 rokov je temer polovica zamestnancov v poľnohospodárstve. Ani vzdelanostná štruktúra nie je vyhovujúca (takmer polovica zamestnancov má učňovské vzdelanie bez maturity).

Ako riešiť nedostatok pracovných síl?

Jednoznačnú odpoveď nájdeme ťažko. V prvom rade sa agrosektor musí stať atraktívnejším, čo je beh na veľmi dlhé trate. Našťastie, už si to aspoň uvedomujeme a na prvé nesmelé kroky sme sa mnohí vydali, len musíme zotrvať a nenechať sa častou nepriazňou osudu zastaviť. Agrobiznis musí byť efektívnejší, aby si mohol dovoliť finančne oceniť jednotlivé profesie. No a vyžaduje aj rýchle preniknutie inovatívnymi technológiami. O všetkom tomto chceme diskutovať na konferencii Moderný Agrobiznis 27. marca v Nitre. Verím, že sa nám podarí pripraviť pre vás pútavý program.

Ing. Ján Huba, CSc.

NPPC – VÚŽV Nitra

VÝVOJ POČTU ZAMESTNANCOV V ORGANIZÁCIÁCH S VIAC AKO 20 ZAMESTNANCAMI

Odvetvie

Priemerný počet zamestnancov - 1989

Priemerný počet zamestnancov - 2016

Index 2016/1989

Poľnohospodárstvo

(RV a ŽV)

350 956

26 558

8,1

Výroba potravín a nápojov

65 049

29 298

43,7

Priemysel spolu

727 293

364 008

48,2

Finančné a poisť. činnosti

9 484

32 670

339,0

Zdroj: NPPC - VÚEPP Bratislava

 

VÝVOJ PRIEMERNÝCH MESAČNÝCH MIEZD V ORGANIZÁCIÁCH S VIAC AKO 20 ZAMESTNANCAMI

Odvetvie

Príjem mesačná mzda

(Sk – 1989)

Mzdová parita 1989

Príjem mesač. mzda (€ - 2016)

Mzdová parita 2016

Poľnohospodárstvo

(RV a ŽV)

3 410

106,8

827

79,7

Výroba potravín a nápojov

3 199

94,7

1016

97,9

Priemysel spolu

3 126

100,2

1055

101,6

Finančné a poisť. činnosti

3 117

97,6

1785

172

Spolu ekon. činnosť

3 194

100,0

1038

100

 

Zdroj: NPPC - VÚEPP Bratislava

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov